**تقدیرنامه** 1400/01/16
اخذ تقدیرنامه از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای پروژه ترمینال و محوطه سازی فرودگاه بین المللی لامرد