**تقدیرنامه** 1401/05/09
اخذ تقدیرنامه از دیوان عدالت ادای برای پروژه مقاوم سازی ساختمان شمالی دیوان عدالت اداری