**موفقیت در مناقصه** 1401/06/30
ابلاغ موفقیت در مناقصه"تهیه و تدوین فهرست بهای احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تهران" به شرکت طرح نواندیشان