**ابلاغ قرارداد** 1401/08/04
ابلاغ موفقیت در مناقصه" طراحی جاده دسترسی به كارخانه تغلیظ مس پارسیان ایرانیان" به شرکت طرح نواندیشان