**تقدیرنامه** 1401/08/01
اخذ تقدیرنامه از شهرداری شهریار برای نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری شهریار