**موفقیت در مناقصه** 1402/06/23
ابلاغ موفقیت در مناقصه "نظارت بر عملیات اجرایی پروژه مجتمع ICT هرمزگان" به شرکت طرح نواندیشان