**ابلاغ قرارداد** 1402/06/27
ابلاغ قرارداد "طراحی سیویل خشكی پروژه بانكرینگ مجتمع صنعتی پارسا سلخ قشم"" به شرکت طرح نواندیشان