**جلسه** 1402/08/18
ارائه نتایح مطالعات اتصال ریلی ایران، افغانستان، چین به هیات دیپلماتیک افغانستان در حضور وزیر راه ایران