**ابلاغ قرارداد** 1403/03/13
ابلاغ قرارداد "ارائه خدمات مهندسی مشاور در پروژه های طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور" به شرکت طرح نواندیشان