**تقدیرنامه** 1403/04/19

اخذ تقدیرنامه از مدیرکل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد برای پروژه نظارت بر اجرای شبکه اطفا حریق بندر امیرآباد