**جلسه آغازین پروژه شهرك مسكونی ولیعصر(عسلویه)** 1396/02/25

جلسه شروع به كارپروژه تعمیر و بازسازی منازل مسكونی شهرك ولیعصر عسلویه