**تقدیر نامه** 1396/04/18

دریافت لوح تقدیر از شركت شهرك های صنعتی مازندران