**تقدیرنامه** 1396/07/03
دریافت لوح تقدیر از شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران