**گواهینامه ها** 1396/10/12
دریافت گواهینامه عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران