**گواهینامه ها** 1396/12/19
شرکت طرح نو اندیشان مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش را دریافت نمود.