برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات طرح احیاء و ساماندهی رودخانه و قنوات محدوده رودخانه های فرحزاد و دركه
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
تاريخ شروع پروژه: 1394
تاريخ پايان پروژه: 1397
موقعیت پروژه: كلانشهر تهران_ مناطق 2 و 5
توضیح پروژه:
این پروژه با همكاری و راهبری شركت مهندسین مشاور مهساب شرق انجام می شود.