برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات تامین آب اضطراری شهر تهران
نام كارفرمای پروژه: شركت آب و فاضلاب استان تهران
تاريخ شروع پروژه: 1394
تاريخ پايان پروژه: 1395
موقعیت پروژه: كلانشهر تهران
توضیحات پروژه:
این پروژه با همكاری شركت مهندسین مشاور عمران محیط زیست می باشد.