برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مفهومی شبكه اصلی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی حوزه آبریز مركز تهران
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
تاريخ شروع پروژه: 1393
تاريخ پايان پروژه: 1394
موقعیت پروژه: كلانشهر تهران
توضیح پروژه:
این پروژه با همكاری شركت مهندسین مشاور عمران محیط زیست انجام شده است.