برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی مرحله اول و دوم ابنیه جانبی ایستگاه های تقویت فشار گاز خنج، جهرم، خاوران، صفاشهر و ارسنجان
نام كارفرمای پروژه: شرکت توسعه مهندسی شرکت ملی گاز ایران
تاريخ شروع پروژه: 1395
تاريخ پايان پروژه: 1396
پروژه طراحی مرحله اول و دوم مأمورسراهای شرکت گاز ، شامل 5 ساختمان مأمورسرا درپنج ایستگاه تقویت فشار استان فارس می باشد . این ساختمانها درایستگاه های تقویت فشار گاز صفاشهر ، خاوران ، خنج ، ارسنجان و جهرم ساخته خواهند شد .ساختمان مأمورسرای ایستگاه گاز صفاشهر دریک طبقه و بازیربنای 888 مترمربع طراحی شده است .ساختمان مأمورسرای ارسنجان در2 طبقه وبازیربنای 887 مترمربع طراحی شده است .ساختمان مأمورسرای ایستگاه گاز خاوران در 2طبقه وبا زیربنای 1062 مترمربع طراحی شده است. ساختمان مأمورسرای جهرم در2طبقه وبازیربنای 1050مترمربع طراحی شده است .ساختمان مأمورسرای خنج در2 طبقه وزیربنای 1125 طراحی شده است. این ساختمان ها به صورت یک ویا 2 طبقه باتوجه به نیازهای کارفرما وبازیربنای کلی 5000 مترمربع طراحی شده اند.