برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی مرحله اول و دوم مراکز فرعی بهره برداری خطوط لوله ایلام، دهگلان، حسینیه وکوهدشت
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
تاريخ شروع پروژه: 1395
تاريخ پايان پروژه: 1397
طراحی 3 سایت یارد فرعی ( ایلام ، دهگلان و حسینیه) و یک یارد کمکی (کوهدشت) و ساختمان های مربوطه است. ساختمان های سایت های فوق الذکر برای یاردهای فرعی و کمکی با توجه به نیازهای هر یارد ، در 2 تیپ طراحی شده اند .