برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
احداث جاده دسترسی به تأسیسات تقویت فشارگاز ایستگاه های سمنان ، پارچین ، فامنین واردستان
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
تاريخ شروع پروژه: 1396
تاريخ پايان پروژه: 1397
این پروژه با هدف تأمین دسترسی ایستگاههای تقویت فشارگاز به شبکه راههای کشور توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تعریف گردید .
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.