برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
اصلاح پل متحرك اسكله رو رو ریلی (Train ferry) بندر امیرآباد به روش طرح و ساخت
نام كارفرمای پروژه: منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
پیمانکار: شرکت پل سنگ