برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی بوشهر
نام كارفرمای پروژه: محتمع پتروشیمی بوشهر
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه: پارس 2