برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
خدمات طراحی و مهندسی پروژه عملیات محور افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب بالارود
نام كارفرمای پروژه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.