برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر عملیات اجرایی احداث قطعات 3 و 4 و 5 زنجان – دندی
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
- عملیات بهسازی و احداث قطعه سوم محور زنجان - دندی - تخت سلیمان از کیلومتر 000+ 15 تا 775+ 41
- عملیات بهسازی و احداث محور زنجان- دندی- تخت سلیمان (قطعه 4، گردنه چایرلو) از کیلومتر 775 +41 تا 150+ 51
-باقیمانده عملیات بهسازی و احداث محور زنجان - دندی - تخت سلیمان (قطعه 4، گردنه چایرلو) از کیلومتر 150+ 51 تا 566 +72
-باقیمانده عملیات احداث پل 7 دهانه 10 متری رودخانه حلب محور زنجان – دندی (قطعه 5)
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.