**موفقیت در مناقصه** 1397/04/09
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه خدمات مرحله سوم پروزه تکمیل ترمینال و محوطه سازی مربوطه و جاده دسترسی اپرون به ترمینل فرودگاه لامرد گردید.