**موفقیت در مناقصه** 1397/10/04
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه " انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم نظارت قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا پروژه اجرای دیوار حفاظت ساحلی و استحصال پشت آن در بندر شهید بهشتی چابهار"