**ابلاغ قرارداد** 1398/07/30
ابلاغ قرارداد"طراحی ساختمان های غیر صنعتی پروژه اتیلن اکساید اندیمشک" به شرکت طرح نواندیشان