**ابلاغ قرارداد** 1399/02/07
ابلاغ قرارداد"نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی در شهركها و نواحی صنعتی خوزستان" به شرکت طرح نواندیشان