**مراسم تقدیر** 1399/02/13
تقدیر هیات مدیره از گروه های مهندسی ایمنی و کاهش خطرات، نظارت و حمل و نقل به پاس اخذ بالاترین امتیاز  ارزیابی کیفی از کارفرمایان