**تقدیر** 1399/07/08
تقدیر از آقای مهندس پدرام به پاس7 سال مدیریت موفق گروه مهندسی ایمنی و کاهش خطرات شركت طرح نو اندیشان