**موفقیت در مناقصه** 1400/01/17
موفقیت در مناقصه"نظارت بر عملیات اجرایی احداث قطعات 3 و 4 و 5 زنجان – دندی"