**ابلاغ قرارداد** 1400/09/23
ابلاغ قرارداد "مطالعات پل های واقع در قطعات 3 و 4 محور زنجان- دندی"به شرکت طرح نواندیشان