**تقدیرنامه** 1400/10/12
اخذ تقدیرنامه از مجلس شورای اسلامی