**ابلاغ قرارداد** 1401/05/02
ابلاغ قرارداد"مطالعات طرح جامع مرکز لجستیک اینچه برون" به شرکت طرح نواندیشان