**موفقیت در مناقصه** 1401/06/30
ابلاغ موفقیت در مناقصه"تهیه و تدوین فهرست‌بهای خدمات نگهداشت شهر با موضوع رفت ‌و روب و جمع‌آوری مكانیزه پسماند" به شرکت طرح نواندیشان