**ابلاغ قرارداد** 1401/06/23
ابلاغ قرارداد "بازنگری طراحی ساختمان دانشکده پزشکی " به شرکت طرح نواندیشان