**موفقیت در مناقصه** 1401/08/16

ابلاغ موفقیت در مناقصه"مطالعات مسیر دسترسی موقت، محوطه سازی، دیوار و ساختمان های اداری بندر خمیر" به شرکت طرح نواندیشان