**تقدیرنامه** 1401/08/29
اخذ تقدیرنامه برای پروژه "خدمات مشاوره جانمایی و طراحی بنیادی احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک"