**تقدیرنامه** 1401/08/29
اخذ تقدیرنامه از آقای مهندس سقایی مجری محترم طرح پروژه خدمات مشاوره جانمایی و طراحی بنیادی احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک