**ابلاغ قرارداد** 1402/08/15
ابلاغ قرارداد "مطالعات ایمنی شهرك پتروشیمی مكران" به شرکت طرح نواندیشان