**تقدیر نامه** 1396/10/11
دریافت لوح تقدیر از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان