جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/04/30
 
ابلاغ قرارداد"طراحی پارک ساحلی دریا کوچک چابهار و بهنگام کردن اسناد مناقصه دیوار حفاظت ساحلی آن"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر