جزئيات خبر

  **تقدیر**    1399/07/08
 
تقدیر از آقای مهندس پدرام به پاس7 سال مدیریت موفق گروه مهندسی ایمنی و کاهش خطرات شركت طرح نو اندیشان
نسخه قابل چاپ خبر