جزئيات خبر

  بازدید از پروژه میکامال    1396/11/28
 

بازدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  محترم سازمان منطقه آزاد كیش "جناب آقای دكتر انصاری لاری"

 و معاونین محترم سازمان منطقه آزاد کیش همراه با مدیریت محترعامل شرکت  TNA جناب آقای مهندس پاک نژاد از پروژه عظیم " میکامال كیش"

 

 

نسخه قابل چاپ خبر