عضویت در مجامع و انجمن ها


 

 1. جامعه مهندسان مشاور ایران (ISCE)

 

 


 

 1. انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران (ICCA)

 


 

 1. انجمن مهندسان و پیمانکاران نفت، گاز و پتروشیمی (APEC)

   
 

 1. فدراسیون مهندسان مشاور کشورهای اسلامی (FCIC)


 


 1. بانک توسعه اسلامی (IDB)

 

 1. انجمن مهندسی دریایی ایران

 


 1. انجمن مهندسی ارزش ایران(SIVE)

 


 1. انجمن بتن ایران(ICI) 


 1. انجمن هیدرولیک ایران(IHA)


 


 1. انجمن مهندسی ژئوتکنیک (IGS)

 

 1. انجمن مهندسی روسازی ایران


 1. انجمن مشاوران مدیریت ایران 


 1.  کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

 

 


 

 1.  موسسه رده بندي ايرانيان 

 

 


 

 1. اتاق مشترك بازرگاني و صنايع ومعادن ايران و عراق 

 

 


 

 

 1. انجمن مهندسي سواحل وسازه هاي دريايي ايران

 

 


 

 1.  انجمن صنفي مهندسين آبزيان ايران

 


 

 1. انجمن مهندسي سازه ايران 

 

  


 1.  کانون کارآفرینان استان تهران

 1. PIANC