برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
خدمات مدیریت طرح و كنترل طرح های زیربنایی شركت ملی پترو شیمی در مناطق ویژه و سایر مناطق
نام كارفرمای پروژه: شركت ملی پتروشیمی (NPC )
تاريخ شروع پروژه: 1394
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پارس(عسلویه) _ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر