برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
خدمات مشاوره جانمایی و طراحی بنیادی پروژه احداث ترمینال و تأسیسات دریایی جاسک
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه نفت
تاريخ شروع پروژه: 1397
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه: هرمزگان، بندر جاسک