راه و راه آهن

ليست پروژها
  نظارت بر عملیات باقیمانده قطعه 4 و قطعه 6 الف و ابنیه فنی باقیمانده و تکمیل پل حلب در محور زنجان- دندی- تکاب
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  مطالعات تفصیلی قطعات 10/ب و 10/ج محور راه آهن میانه بستان آباد تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر ادامه تعریض محور وركلا - گهر باران
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی و منطه ویژه اقتصادی امیرآباد
توضيحات پروژه:
  مطالعات کنارگذر شمالی مریوان
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  احداث 8 فقره محوطه سرچاهی و جاده های دسترسی به روش EPC
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه نفت
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 13 محور راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند- مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 14 محور راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند- مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  مطالعات تفصیلی قطعه اول محور راه آهن سفید آبه- بیرجند طرح راه آهن زاهدان زابل بیرجند مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  مطالعات سه راهی بیاشوش – ابتدای كمربندی پاوه و انتهای كمربندی پاوه - نوسود
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه های محور راه آهن میانه بستان آباد تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 9 ( 87 ركورد )