پروژه های خارج از كشور

ليست پروژها
  طراحی فاز شناخت هتل بزرگ سوفیتل در شهر سومگایت جمهوری آذربایجان
نام كارفرمای پروژه:
توضيحات پروژه:
موقعیت: سومگایت- جمهوری آذربایجان
  طراحی مجتمع ورزشی استخر المپیكی
نام كارفرمای پروژه: وزارت ورزش و جوانان
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: سلیمانیه عراق
  مطالعات زیست‌محیطی سد دره‌سور
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: كردستان عراق
  مطالعه نقشه برداری ساختگاه سد خیوته
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: عراق
  مطالعات ژئوتكنیكی بند انحرافی سد دربندیخان
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: كردستان عراق
  مطالعات ژئوتكنیكی و ژئوفیزیكی ساختگاه سد خیوته
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: كردستان عراق
  مطالعات فاز 1 و 2 سد چق چق 2
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: كردستان عراق
  مطالعات زیست محیطی سد قه لاته
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: كردستان عراق
  مطالعات نقشه‌برداری ساختگاه سد چق چق 2
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: کردستان عراق
  مطالعات نقشه برداری سد دره سور
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: عراق

    صفحه 1 از 3 ( 28 ركورد )